Nasihat ve Hikayeler

Dini Hikayeler, İbretlik kıssalar ve Nasihatler

ÇOCUK TERBİYESİ DİKKAT İSTER

Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek, şüphesiz bir "anne babanın en önde gelen isteğidir. Çocuğun. beden sağlığı kadar ruh sağlığına da önem vermek lâzımdır.Çocuğu, her kabahatinde azarlamamalıdır.

Çocuk, sık sık azarlanırsa, artık azarlamanın, nasihatin bir değeri kalmaz. Çocuk derki, (Demek suç işlenir, azarlanır ve böyle devam eder.) Baba çocuğa karşı ne devamlı asık suratlı durmalı, ne de çocukla fazla yüz göz olmalıdır. Baba konuşmasının vakarım korumalıdır. Anne çocuğu babası ile korkutmalıdır. (Baban duymasın) demelidir.

HASAN-I BASRÎ HZ.DEN NASİHATLER

Adâlet ve takvası ile meşhur Emevî halifesi Ömer ibni Abdülaziz (rh.)'e:

Ey mü'minlerin emîri sana şefkat edip, elimden gelen nasihati yapıyorum. Bu mektubu, dostunu tedâvi eden tabibin ilacı gibi kabul et! O, dostunu şifâya kavuşturmak için acı ilaç içirir.
Kalbi bozuk insanlarla beraber olma! Kalbin bozulması da altı şeydendir:

1. Allah Teâlâ'nın rahmetine güvenerek tevbeyi terk etmek.

2. İlmi ile amel etmemek.

3. Amelinde ihlâs sahibi olmamak.

4. Allah Teâlâ'nın ihsan buyurduğu rızkı yiyip, şükür etmemek.

5. Allah Teâlâ'nın taksimine razı olmamak.

EHL-İ BEYTE HÜRMET

İmam Şâfiî hazretleri, Ehl-i Beyt-i çok sever, çok hürmet ederdi. Bir keresinde, ders verirken, ders esnasında 10 defa ayağa kalkıp oturdu. Sebebi sorulduğunda buyurdu ki:

- Seyyidlerden (Paygemberimizin soyundan) bir çocuk, kapının önünde oynuyor. Kapının önüne gelip kendisini gördüğüm zaman, ona hürmeten ayağa kalkıyorum. Resûlullah (s.a.v.)'ın torunu ayakta iken, bize oturmak revâ değildir.

Yine buyurdular ki:
- Bir gece rüyamda Hazret-i Ali Efendimizi gördüm. Parmağındaki yüzüğünü çıkarıp benim parmağıma taktı.

KOMŞULAR...

Denilir ki üç kısım komşu vardır:
• Kimi komşular, hava su gibi her zaman lazımdırlar.
• Kimileri de ilaç gibi bazan lâzım olurlar,
• Kimileri ise dert gibidir, hiçibr zaman lâzım mazlar; onlardan kötü bir şey bulaşmaması için hep uzak kalınır.
Bizler Müslüman olarak çevremize; hava, su gibi her zaman lâzım olan komşuluk örneği vermeli, ilaç gibi olmaya gayret etmeliyiz. Komşuluk münasebetlerinde haklı olmayı kâfi bulmayıp; etrafımızı kırmamayı, darıltmamayı esas almalıyız.

Fazilet Takvimi

İNSAN MİSAFİR VE EMANETÇİDİR

Abdullah İbni Mes'ûd (r.a.)'dan:
"Sizler, ancak misafirsiniz. Malınız da emânettir. Misafir durmaz gider, emânetler de sahibine geri verilir."

Fazilet Takvimi

EDEP Mİ, İLİM Mİ?

Abdurrahman bin Kasım hazretlerinden:
- İmam Mâlik hazretleri'nin tam 20 sene hizmetinde bulundum. Bu müddetin 18 senesini edep, 2 senesini de ilim öğrenmekle geçirdim. Keşke hepsini edep öğrenmekle geçirseydim.

Fazilet Takvimi

EY HEVES ATINA BİNEN!

Âyet-i Kerîme, meali: «Rabbimiz!Bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma; katından bize bir rahmet ihsan et!Şüphesiz ki,sen çok çok bağışlayansın.» (3/8).

Ey kardeş! Fakirlerle sohbetten bıkıp; zenginlerle sohbeti seçtin.Bu yaptığın ne kadar fenadır.Bugün gözün kapalı ise de, yarın açılacak;fakat o zaman pişmanlıktan başka ele bir şey geçmeyecektir.HaberIeşmeliyiz.

EY HEVES ATINA BİNEN!

Âyet-i Kerîme, meali: «Rabbimiz!Bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma; katından bize bir rahmet ihsan et!Şüphesiz ki,sen çok çok bağışlayansın.» (3/8).

Ey kardeş! Fakirlerle sohbetten bıkıp; zenginlerle sohbeti seçtin.Bu yaptığın ne kadar fenadır.Bugün gözün kapalı ise de, yarın açılacak;fakat o zaman pişmanlıktan başka ele bir şey geçmeyecektir.HaberIeşmeliyiz.

Evliya ne demek, Evliya hakkında bilgi

Velî kelimesinin cem'i (çoğulu) olan evliyâ, Allâhü Teâlâ'ya ve sıfatlarına mârifet tahsîl eden, Ehl-i sünnet itikâdını iyice öğrenip kabul eden, dâimâ tâat ve ibâdette olup, günahlardan sakınan kimsedir.

Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebinde velînin muteber şartları dörttür:

1- Doğru itikâd; mümkün olduğu kadar delilleri ile geniş olarak bilip, inanmak.

2- Dînin lâzım olan hükümlerini bilmek, farz ve vâciblerden başka nâfile olarak bildirilenler ile amel etmek.

3- Elden geldiği kadar güzel ahlâk ile ahlâklanmak.

4- Kötü ahlâktan sakınmak.

ERKEN KALKMADA BENİ GEÇMİŞLER

Nûşirevân'ın oğlu Hürmüz, çocukluk yıllarında geceleri sabaha kadar, nüktedan nedîmler ve beylerle, sohbet meclisinde yiyip, içip eğlenirdi. Sabah olmaya yakın yatıp uykuya dalardı.

Hürmüz'ün hocası ise, her sabah gelir, Hürmüz'ü gaflet uykusunda bulurdu. Ve her zaman nasîhat edip:

- Ey saadetli şâh, seherle kalk. Çünkü seherle kalkanlar devlet, saadet ve şeref bulur, zafer kazanarak yardıma nâil olurlar, derdi. Hürmüz ise hocasının her gün seherle kalkıp gelmesinden ve her zaman bu nasîhati vermesinden huzursuz oluyordu. Bir gün kölelerine;

BESMELENİN FAZÎLETİ

Bir hadîs-i şerîfde Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) "Besmele ile başlanmayan her meşrû iş kesik(bereketsiz)tir." buyurdular.

Hz. İkrime (r.a.) buyurdu ki: Allâhü Teâlâ'nın ilk yarattığı Levh-i Mahfuz ve Kalem'dir. Kalem'e emretti ve kalem kıyâmete kadar olacakları yazdı. Kalem'in Levh'a ilk yazdığı "Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm"dir.

Allâhü Teâlâ besmeleyi mahlûkât için -okumaya devam ettikleri sürece- emniyet kılmıştır. Besmeleyi yedi kat semâdakiler de okurlar.

KURBAN KESMENİN FAZÎLETİ

Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) kıymetli kerîmeleri Hz. Fâtıma-i Zehrâ'ya, "Yâ Fâtıma! Kalk, kurbanının yanına git ve kurban kesilirken şu duâyı oku: (İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi'l âlemîn. Lâ şerîke lehû ve bizâlike ümirtü ve ene evvelü'l müslimîn."

Meâli: "Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin rabbi olan Allâh içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslüman olanların evveliyim." (Sûre-i En'âm, âyet 162-163)

EN İYİ HEDİYE

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

"Müslümanın kardeşine takdim edecek olduğu en iyi hediye, onu doğru yola iletecek ya da kötü yoldan alıkoyacak olan hikmetli bir sözdür." (Râmûzü'l-Ehâdis)

Hediyeleşmek İslam'da sünnettir.

Hediyeleşmek mü'minler, arasında sevgi ve saygıyı artırır. Birlik ruhunu canlandırır. Mü'mine verilecek hediye sadece maddî bir nesne ile sınırlandırılamaz. Mühim olan, verilen hediyenin mü'mine bir faydasının olmasıdır. Mü'mine fayda verdiği nisbette de hediyenin değeri vardır.

İMAM OLAN CEMAATİNİ DÜŞÜNMELİ

Bir hadîs-i şerifte buyuruldu ki: "Cemaate namaz kıldıran imam, cemaati bırakıp yalnız kendi nefsi için duâ edemez. Bunu yaparsa onlara hıyânet etmiş olur. (Râmûzü'l-EhMs)

Cemaate imamlık eden, onlara emîr olan kimseler, yalnız kendi nefislerini düşünemezler. Sadece kendi iyiliklerini isteyemezler. Peşlerinde olan insanları da düşünmek, onların hayrını ve iyiliğini Allah'tan istemek durumundadırlar.

YAŞAMAK, BİR GAYE İÇİNDİR...

Bakınız şâir ne diyor:
Hiç düşündün mü niçindir yaşamak?
Bir görev yapmak içindir yaşamak,
Eğer insansan görevin neyse basar
Zevke eğlenceye hayvan da koşar.

Evet, şâir böyle anlatmış yaşamayı... Yaşamayı, bir vazife yapmak gayesine bağlamış. Dolayısıyla vazifemizi başarma istikametinde bizleri insanlaştırmış. Aksi takdirde yaşayış gayemizden sapmış olacağımız için hayvanlaştırmış insanları...

Nitekim bütün âlemlerin Rabbi olan Halikımız (ce.) da Kur"ân-ı Kerîm'inde şöyle buyuruyor: