DÖRT HAK MEZHEP

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî Hazretleri, Şâfiî mezhebinde zamânının en büyük âlimi idi.

Devrinde bâzı câhil din adamlarının Hanefî mezhebinin kurucusu İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe'ye (r.h.) ve talebelerine dil uzatmalarına şiddetle karşı koyardı.

Böyle düşüncelere kapılan bir talebesine şöyle nasîhat etti:

"Ey kardeşim! İmâm-ı Â'zam Ebû Hanîfe (r.h.)'ye ve onun mezhebini taklit eden fıkıh âlimlerine dil uzatmaktan kendini koru! Câhillerin sözlerine ve yazılarına aldanma! O yüce imâmın ahvâlini, zühdünü, verâsını ve din işlerindeki ihtiyâtını, titizliğini bilmeyenlere uyarak, onun delilleri zayıftır dersen, kıyâmette onlar gibi felâkete sürüklenirsin. Sen de benim gibi, Hanefî mezhebinin delillerini incelersen, dört mezhebin de sahîh olduğunu anlarsın!"

Mezheplerin doğru olduğunu, öğle güneşini görür gibi, açık olarak anlamak istersen, ehlullâh yoluna sarıl! Tasavvuf yolunda ilerle ilminde ve amelinde ihlâslı ol. O zaman, dînî ilimlerin kaynağını görürsün.

Dört mezhebin de dîni bu kaynaktan yayıldıklarını, bu mezheplerin hiçbirinde şerîata muhalif hiçbir hüküm bulunmadığını anlarsın.

Mezhep imâmlarına ve onları taklit eden âlimlere karşı edepli davrananlara müjdeler olsun!

Allâhü Teâlâ, onları kullarına saâdet yolunu göstermek için imâm eyledi. Onlar, insanlara Allâhü Teâlâ'nın büyük ihsânıdır.

Cennete giden yolun rehberidirler.

Fazilet Takvimi