Rabıta ile ilgili kutsi hadisler , ayetler, hadisi şerifler

RABITA İLE İLGİLİ ÂYETLER:

1- Ya eyyühellezine âmenüsbiru ve sabiru ve rabitu
- Ey iman edenler! Sabredin,sabırlarınıza devam edin,
Allahtan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Al-i İmran- 200)

2- Fuad (Kalb gözü), gördüğünü yalanlamadı. (Necm-11)

3- Ey iman edenler! Allahtan sakının ve Sadıklarla beraber olun. (Tevbe-119)

4- Siz de onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve
cihad için bağlanıp beslenen zikiratlar hazırlayın.
Ki bununla Allahın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunlardan başka
sizin bilmeyip de Allahın bildiği diğerlerini korkutasınız.
Allah yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir;
hiç haksızlığa uğratılmazsınız. (Enfal-60)

5- O Allah, Müminlerin kalbine sekineti
(İç huzuru, Mânevi kuvvet ve sabrı) indirendir.
(Fetih-4)

6- Gerçekten kadın Ona meyletti. Eğer Rabbinin
Bürhanını görmeseydi,O da ona meyletmişti.
Biz Onu kötülük ve fuhşiyattan uzaklaştırmak için
bu şekilde delilimizi gösterdik.
Şüphesiz O, Bizim Muhlis kullarımızdandı. (Yusuf-24)

7- Biz, ona şah damarından daha yakınız. (Kaf-16)

8- Nerede olsanız O, sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. (Hadid-4)

9- Bu dünyada kör olan kimse, Ahirette de kördür;
üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. (İsra-72)

10- Allahın sadrını İslâma açtığı kimse (Zümer-22)

11- Allah, onların kalplerine iman yazdı-yazmış (Mücadele-22)

12- Onların düşünceleri, akledecekleri kalpleri olsun.(Hac-46)

13- Sevgi onun kalbinin zarını yakmış.(Yusuf-30)

14- Ey İman edenler! Allahtan korkunuz.
Ona yaklaşmaya vesile arayınız ve
Onun yolunda mücahede ediniz. (Maide-35)

15- Onlar, Rablerine yaklaşmak için vesile ararlar. (İsra-57)

16- İyilik edenleri kınamaya bir yol yoktur. (Tevbe-91)

17- (Kraliçe Belkıs dedi ki)''Süleyman'la birlikte
Alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum.''(Neml 44)

RABITA İLE İLGİLİ KUDSİ HADİSLER:

1-İnsanı-Âdemi kendi suretimde yarattım. (1)

2-İnsan benim sırrımdır, Ben de insanın .(2)

3-Allahın huyu (Sıfatı) ile huylanınız. (3)

4-Ne arzım (yeryüzü), ne semam (Gökyüzü)
beni ihata edemedi. Ancak Takva sahibi,
tertemiz ve Verâ sahibi Mümin kulumun kalbi
Beni ihata etti.(4)

5-Allah, mahlukatı zulmette yarattı;
sonra onların üzerine Nurundan saçtı.
O Nurdan kime isabet ederse hidâyet bulur.
Her kime isabet etmezse dalâlette kalır.(5)

6-Beni gören gerçekten Hakkı görmüştür .(6)

7-Biriniz Namaza kalkıp kıraata başladığında
ancak Rabbine münacaat etmiş olur.
Bilsin ki o anda Rabbi, Kıble ile kendisi arasındadır.(7)

8-Ebu Zer Gıfari Hazretlerinin,
Resulü Muhterem (s.a.v.) Efendimizden
rivayetine göre Allahu Taâla şöyle buyurmuştur:

Bir hasene (iyilik) işleyene onun on misli veya
daha fazlası verilir.
Bir fenalık edene de onun bir misli verilir,
yahut mağfiret ederim.

Bana bir karış yaklaşana Ben bir arşın ve
bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım.

Bir kimse Bana yürüyerek gelirse,
Ben ona koşarak gelirim.

Bana şerik (ortak) koşmayan,
küfretmeyen bir adam yeryüzünü dolduracak kadar
günah ile Bana kavuşsa,
Ben onu o kadar mağfiretle karşılarım.(8)

9-Ey dünya! Bana hizmet edene hizmet et, s
ana hizmet edeni hizmetinde kullan.(9)

10-Akıllı kimse vaktini üç kısma ayırmalıdır:
Bir saatinde Allahsına müracaatta bulunmalı,
diğer saatinde nefsini murakabe ve hesaba çekmeli,
öbür saatinde yemesine-içmesine ayırmalıdır.(10)

11-Kulum üzerinde iki korku ve iki eman cem etmem
(biriktirmem). Dünyada Benden korkmayanı
Âhirette korkuturum; dünyada Benden korkan kimseyi
Âhirette azabdan emin kılarım.(11)

12-Muaz ibn-i Cebel (r.a.), Resul-i Ekrem (s.a.v.)in
şöyle buyurduğunu işittim demiştir:

Allahu Taâla: Benim rızam uğrunda sevişenler için
Nebilerin ve Şehitlerin bile imrenecekleri derecede
Nurdan minberler vardır, buyurdu.(12)

(1) Buhari ve Müslimden; Kudsi Hadisler, C. 1, s.172, Madve Yayın., 1991-İstanbul
Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 2, S.244; Gazali, İhya,C.2, S. 417
(2) Sırrül Esrar, Seyyid Abdülkadir Geylani, Çev. A. Akçiçek, Rahmet Yayın.1968-İst.
(3) Aynı eser, S.99
Fihi Mâfih, Mevlâna, S.192, Devlet Kitapları, MEB Yayın.-1974
(4) Kırk Hadis, Sadreddin Konevi, s.82, Terc. Harun Ünal, Vahdet Yayın.,1984-İst.
(5) Tirmizi, İman,18 (Hadis No: 2642); Ahmed b. Hambel, Müsned, II. 176.
(6) Buhari, Tâbir, 10; Müslim, Rüya, 11, Dârimi, Rüya, 4 (Hadis No; 2140). Nevevi, Sahih-iMüslim Şerhi, 11, 25-26.
(7) Buhari, Salat, 39; Beyhaki, Es-Sünenül- Kübra 2, 292 (Hadis No; 3592).
(8) Kudsi Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
(9) Kudai, İbn-i Mesud (r.a.)den rivayet etmiştir.
(10) İbn-i Hibban Ebu Zer (r.a.)den rivayet etmiştir.
(11) İbn-i Mübarek, Hasan-ı Basriden Mürsel olarak ve Ebu Nuaym, İbn-i Evsden rivayet etmişlerdir.
(12) Tirmizi rivayet edip; Hadis hasendir, sahihtir demiştir.

RABITA İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER:

1-Mümin Müminin aynasıdır. (1)

2- Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:

Alinin yüzüne bakmak ibadettir. (2)

3-İyiliği, güzel yüzlü, zatların yanında arayınız. (3)

5- Ebu Zer (r.a.) anlatıyor; Resulullah (a.s.v.)
Yâ Resulullah! Bir adam (seçkin) bir topluluğu seviyor.
Fakat onların ameline gücü yetmiyor, bunun durumu nedir?
Diye sordum.
Resulullah (a.s.v.):

Sen ya Ebu Zer, sevdiklerinle berabersin, buyurdu. Ben:

Ben, Allah ve Resulünü seviyorum, dedi. Resulullah (a.s.):

Şüphesiz Sen sevdiklerinle berabersin, buyurdu.
Ben, sözü üç defa tekrar ettim.

Efendimiz (s.a.v.) da aynısını tekrar etti. (4)

6- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyurur:
Şüphesiz Allahu Taala, bir Sâlih Müslümanın bereketine,
komşularından yüz tane haneden beladan defeder. (5)

7- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyurur:
Allahın dostları içinde öyle kimseler vardır ki
onlar, Nebi ve Şehid değillerdir.
Fakat kıyamet gününde Allah Taalanın kendilerine
bahsettiği lütuf ve makamlardan dolayı Nebi ve Şehidler onlara gıpta ederler.

Ashab: Ya Resulallah! Onlar kimlerdir, haber verir misiniz?
Diye sorduklarında; Resulullah (s.a.v.):

Onlar, aralarında herhangi bir neseb bağı ve maddi alışveriş
bulunmadan Allahın muhabbeti ve rızası için birbirlerini sevenlerdir.
Vallahi onların yüzü Nur gibi parlamakta ve kendileri de Nurdan minberler üzerinde oturmaktadır. İnsanlar korktukları zaman Onlar korkmazlar; insanlar üzüldükleri zaman onlar üzülmezler; buyurdu ve sonra:

Haberiniz olsun! Allahın Velilerine asla bir korku ve hüzün yoktur. (Yunus:62-63)
Âyetini okudu. (6)

8- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) buyurdular:
Meclisinde bulunacağınız en hayırlı kimseler,
görülmesi size Allahı hatırlatan, konuşması ilminize bereket katan ve ameli âhirete rağbetinizi artıran Sâlihlerdir. (7)

9- Hz. Peygamber (a.s.v.) buyurur :
Kişi, dostunun dini üzeredir. O halde herkes,
kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. (8)

10- Hz. Resulullah (a.s.v.) buyururlar:
Kıyamet günü olunca insanlar arasındaki akrabalık
ve neseb bağları kesilir, kardeşliğin hükmü biter,
ortada sadece Allah için yapılan kardeşlik kalır. (9)

O gün (Allah için biribirini seven) muttakilerin dışında,
bütün dostlar biribirinin (azılı)düşmanı olur. (Zuhruf-67)

11- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) buyururlar:
Nefsim elinde olan Allaha yemin ederim ki,
bir kul, Beni nefsinden, anne babasından,
ehlinden, evladından ve bütün insanlardan
daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz. (10)

12- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) buyururlar:
Ruhlar, saf halinde dizilmiş ordular gibidir.
Orada tanışanlar, (dünyada da) tanışıp kaynaşırlar.
Orada anlaşamayanlar, (burada da) birbiriyle zıtlaşıp dururlar (11)

13- Hz. Resulullah (a.s.v.) buyururlar:
Allah ile kul arasında Nurdan ve karanlıktan meydana
gelen 70.000 perde vardır. Bu perdeler açılırsa Vechinin Nuru her tarafı yakıp kavururdu.(12)

14- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) buyururlar:
Allahım bana, Sana kavuşma şevki ihsan etmeni niyaz ediyorum. (13)

15- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyururlar:
Kalb, Allahın evidir. (14)

16- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyururlar:
Yıldızlar Gök ehlinin emanı, Ehl-i Beytim
ise Ümmetimin emanıdır. (15)

17- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyururlar:
Müminin rüyası, Nübüvvetin kırkaltı
bölümünden bir bölümdür. (16)

18-Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) buyururlar:
Beni rüyada gören, hakikatta görmüş gibidir.
Çünkü şeytan Benim suretime giremez. (17)

19- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) Buyururlar:
Kendini bilen, Rabbını bilir. (18)

20- Cenab-ı Resulullah (a.s.v.) Buyururlar:
Allah, mal ve bedenlerinize değil, kalplerinize bakar. (19)

İbn Abbas (r.a.) Tahiyatda Es-selâmü aleyke eyyühennebiyyü
derken kalp gözleri önünde Hz. Peygamberi canlandırırdı.
Kendisini Hz. Peygambere bağlamaya (rabıtaya)
öylesine vermişti ki, aynaya baktığı böyle bir gün,
kendisini değil, Resulullahı görmüştü.

(İbn-i Hacerin Şemâil Şerhinden kısaltılarak alınmıştır.
Fetvalar, Ömer Ziyauddin Dağıstani, Seha Neşr. 1992- İstanbul)

1-Ebu Hureyreden; Selamet Yolları, C.4, S.650, İstanbul-1973.
2-Abdullah İbn Mesuddan, Taberani, Aziziye, C.3 S.417
(Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi
Terc. A. Fikri Yavuz, İstanbul-1981.
3-Ebu Yâli, Camiussağir, 500 Hadisten.
4-Ebu Davud, Edeb, 113 (No: 5126).
5-Ali el Muttaki, Kenzul-Ummâl, 9, 5, (No: 24754); Suyuti,
Camiussağir, 1, 275 (No:1794).
6-Ebu Davud, Buyu , 76 (No: 3527); Suyuti, ed-Dürrül Mensur,
4, 372; Şevkâni, Fethul- Kadir, 2-458
7-Ebu Yalâ, Müsned, 4, 326 (No:2437); Suyuti, Cemiussağir,
1, 617 (No: 3995); Münavi, Feyzul Kadir, 3, 467-468;
İbn-i Hacer, El-Metabibul Âliye, 3, 193.
8-Tirmizi, Zühd, 45; el-Kâri, Mirkatül-Mefatih, 8, 749.
9-Suyuti, ed-Dürrül-Mensur, 7, 388.
10- Buhari, İman, 8; Müslim, İman, 69-70; Nesai, İman, 19;
Ahmed, Müsned, 3, 177, 207; İbn Mâce Mukaddime, 9.
(11) Buhari, Enbiya, 2; Müslim, Birr, 157; Ebu Davud, Edeb, 16;
Taberani, El-Mucemül-Kebir,
10, 230 (Hadis No:10557).
(12) Müslim, İman, 293; İbn Mace, Mukkadime,
13; İbn Hanbel, 4, 401, 405.
(13) Nesai, Sehv, 62; İbn Hanbel, 5, 191.
(14) Temyiz, 117; Acluni, 2, 99.
(15) Acluni, 2, 327.
(16) Buhari, Tabir, 26; Müslim, Rüya, 1.
(17 Kesful- Hafa, 2, 132.
(19) Buhari, Tabir,10; Müslim, Rüya, 1.
(18)) Müslim, Birr, 10; İbn Mâce, Zühd, 9.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar